Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2565

(30 มี.ค. 65) นายวีระศักดิ์ สุขโข ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทน้ำพอง แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มีนาคม 2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการฯ/กิจกรรมที่สำคัญ ของจังหวัดขอนแก่นในรอบเดือน มีนาคม 2565 อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผลการฉีดวัคซีน จังหวัดขอนแก่น, รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content