Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น เข้าร่วมประชุมโครงการบูรณาการเพื่อเเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ผ่านระบบ Zoom Meeting

(16 มี.ค. 65) นายณัฐพงษ์ เกษสัญชัย ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมโครงการบูรณาการเพื่อเเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมคิด ร่วมวางแผนของประชาชนในพื้นที่ในการสร้างนวัตกรรมทางสังคมด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความปลอดภัย และมีความยั่งยืน ณ ห้องประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย จังหวัดขอนแก่น

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content