Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนกันยายน 2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายณัฐพงษ์ เกษสัญชัย ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ได้รับหมอบหมายเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนกันยายน 2564 เพื่อรับฟังการรายงาน ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น และแจ้งข้อราชการและแนวทางการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งมอบ นโยบายการดำเนินงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ นำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ภายใต้ สถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการติดตามสถานการณ์อุทกภัย โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content