Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น

(14 พ.ค. 64) เวลา 09.30 น. นายธนะพงษ์ สวัสดิ์ไชย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับทัศนียภาพแวดล้อมที่ดีภายในหน่วยงาน โดยทำความสะอาดบริเวณอาคาร กำจัดวัชพืช เศษใบไม้แห้ง และจัดระเบียบวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ให้เป็นระเบียบ ทั้งนี้ แสดงถึงร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content