Menu
home
>>
การอบรมบุคลากรในองค์กร เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ

ส่วนอำนวยการ  แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงาน  โดยผู้ที่ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนหนังสือราชการ นอกจากรูปแบบจะต้องถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณแล้ว ยังจำเป็นต้องมีความชัดเจนถูกต้องสมเหตุสมผล มีการจัดลำดับเนื้อหาเป็นระเบียบ นอกจากนี้จำต้องมีการใช้ถ้อยคำภาษาที่ถูกต้องชัดเจนเหมาะสมและสละสลวยน่าอ่านอีกด้วย

ดังนั้นการเขียนหนังสือราชการจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ในด้านศาสตร์คือการมีหลักการในการเขียนที่ชัดเจน การใช้ภาษาถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา ใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ส่วนในด้านศิลป์มีการใช้ภาษาที่นุ่มนวลสำนวนไพเราะ ที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์  การเป็นผู้สนใจอ่านคือการอ่านมาก และการฝึกการเขียนคือการเขียนมากย่อมทำให้เขียนหนังสือได้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ  เนื่องจากเป็นการเพิ่มทักษะจนเกิดเป็นความชำนาญในการเขียนหนังสือ

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content