Menu
home
>>
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ ประชาชน” ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(16 ต.ค. 63) เวลา 09.00 น. แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการและแก้ไขปัญหา แก่ประชาชนในพื้นที่ตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ ประชาชน” ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 พร้อมด้วยการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนใน ทุกๆด้าน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และปลูกพลังสร้างจิตสำนึกถึงความจงรักภักดี เพื่อให้ประชาชน ชาวไทยตระหนักถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านละหานนา หมู่ที่ 16 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content