Menu
home
>>
ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ หรือตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เรียก Covid – 19

ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ หรือตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เรียก Covid – 19 ที่กำลังระบาดยู่ในขณะนี้ มีความรุนแรงเทียบเท่าโรคซาร์สมากที่สุด ทำให้ผู้ป่วยมรอาการปอดอักเสบรุนอรงจนถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ร่วมรณรงค์ป้องันเชื้อไวรัส Covid – 19 ตามมาตรการเฝ้าระวัง พร้อมเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื่อไวรัสดังกล่าว โดยมีการจัดตั้งเจลสำหรับล้างมือ และหน้ากากอนามัยไว้บริการ และเพิ่มรอบการทำความสะอาดอาคาร และบริเวณโดยรอบหน่วยงาน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับบริการในหน่วยงาน

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content