Menu
home
>>
รณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา

(7 ก.พ. 63) แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ร่วมรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาตามมาตรการเฝ้าระวัง พร้อมเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยมีการจัดตั้งเจลสำหรับล้างมือ และผ้าปิดจมูกไว้บริการ และเพิ่มรอบในการทำความสะอาดอาคาร และบริเวณโดยรอบหน่วยงาน เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับบริการ ณ บริเวณแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น

ทั้งนี้ ยังสร้างความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปรับทราบอย่างทั่วถึง ผ่านสื่อ Social Media

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content