Menu
home
>>
โครงการจิตอาสา สาธิตการทำเสวียน

(3 ก.พ. 63) หมวดบำรุงทางหลวงชนบทพล ร่วมกับโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา สาธิตการทำเสวียน ในสายทาง ขก.4024 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 2440 (กท.ที่ 30.550) – บ้านนาดี อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เพื่อลดการใช้ปุ๋ย ลดขยะ ลดปัญหามลพิษ ลดปัญหาหมอกควัน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับโรงเรียน

ทั้งนี้ การทำเสวียนสามารถเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ เศษอาหาร ให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์กับต้นไม้ได้ ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ้านมีมานานแล้วและสมควรอย่างยิ่งที่จะได้นำกลับมาใช้โดยร่วมกันดูแลรักษา

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content