Menu
home
>>
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบถนน กรณีติดตั้งป้ายผิดกฎหมายบนทางหลวงชนบท
นายกล้าหาญ ทารักษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบถนน กรณีติดตั้งป้ายผิดกฎหมายบนทางหลวงชนบท พร้อมชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายทางหลวงให้กับผู้กระทำผิดได้รับทราบ บนสายทาง ขก.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 2 – บ้านโคกท่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ทั้งนี้ การติดตั้ง แขวน วาง กองสิ่งของในเขตทางหลวงชนบท หรือการใช้พื้นที่เขตทางหลวงชนบท เช่น ทางเท้า หรือไหล่ทาง เป็นพื้นที่ติดตั้งป้ายผิดกฎหมาย/ขายสินค้า เป็นต้น กรณีเช่นนี้อาจเป็นความผิดตามกฎหมายทางหลวงได้ หากผู้นั้นไม่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของกรมทางหลวงชนบท
มาตรา 38 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใด ติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง ในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง หรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวง หรือไม่สะดวกแก่งานทาง” เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของกรมทางหลวงชนบท ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษตามมาตรา 72 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content